FFordd Adref | A Way Home is our Volunteer Awards and Showcase event to recognise and celebrate the service of individuals whose voluntary work in North Wales makes a difference to the lives of people in prison, ex-prisoners, their children, families, and the wider community.

Read about the event in Welsh.

The Event

10.45 - Registration and refreshments

11.00 - Welcome and opening remarks by Andy Keen-Downs, Chief Executive of Pact

11.15 - From court to release: the work of Pact in North Wales by Nadia Emblin, Deputy Head of Services, Wales and South West, Pact

11.30 - Human stories, in conversation with Aimee Hutchinson from Pact

11.45 - Presentation of the awards

12.45 - Closing remarks and prayer from The Right Reverend Bishop Peter Brignall, Bishop of Wrexham

The Awards

The Albert Gubay Award

Thanks to the generous support of the Albert Gubay Charitable Foundation, we will be recognising the achievements of one Pact Cymru Courts Volunteer and celebrating the work of this unique service in Wales.

The Partnership Award

Supporting people away from the justice system is complex and challenging. Pact believes this can only be achieved through working together. This award will celebrate an individual's achievements in partnership building.

The Extra Mile Award

Pact works to support people leaving prison in North Wales. This award is to recognise someone who 'goes the extra mile' in accompanying and supporting people out through the prison gate and back into society.

The Unsung Hero Award

The criminal justice system is full of unsung heroes. This award recognises one such person who gives their time freely to make North Wales a safer place.

The Innovation Award

We know that many of the best ideas come from the front line. This award recognises a volunteer who has introduced innovative ideas or approaches.

To find out more about the event, please contact us via email at [email protected]

Y Digwyddiad

10.45 - Cofrestru a lluniaeth

11.00 - Croeso a sylwadau agoriadol - Andy Keen Downs, Prif Weithredwr Pact

11.15 - O'r llys i ryddhau: gwaith Pact yng Ngogledd Cymru - Nadia Emblin, Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymru a De-orllewin Lloegr, Pact

11.30 - Hanesion pobl, sgwrsio gydag Aimee Hutchinson, Pact

11.45 - Cyflwyno'r gwobrua

12.45 - Sylwadau i gloi a gweddi - Y Gwir Barchedig Esgob Peter Brignall, Edgob Wrecsam

Y Gwobrau

Gwobr Albert Gubay

Yn sgîl cefnogaeth hael Sefydliad Albert Gubay, byddwn ni’n cydnabod cyflawniadau un o
Wirfoddolwyr Pact Cymru yn y Llysoedd ac yn dathlu gwaith y gwasanaeth hwn, sy’n
unigryw i Gymru.

Y Wobr Partneriaeth

Mae cefnogi pobl i adael y system gyfiawnder yn waith cymhleth a heriol. Mae Pact yn
credu mai dim ond trwy gydweithio mae modd cyflawni hyn. Bydd y wobr hon yn dathlu
cyflawniadau unigolyn o ran adeiladu partneriaeth.

Gwobr y Filltir Ychwanegol

Mae Pact yn gweithio i gefnogi pobl sy’n gadael y carchar yng Ngogledd Cymru. Bwriad y
wobr hon yw cydnabod rhywun sy’n ‘teithio’r filltir ychwanegol’ wrth hebrwng a chefnogi pobl
allan trwy gât y carchar ac yn ôl i’r gymdeithas.

Gwobr Arwr Anhysbys

Mae’r system cyfiawnder troseddol yn llawn arwyr anhysbys. Mae’r wobr hon yn cydnabod un
person o’r fath sy’n rhoi yn hael o’u hamser i wneud Gogledd Cymru yn lle mwy diogel.

Y Wobr Arloesedd

Rydyn ni’n gwybod bod llawer o’r syniadau gorau yn dod o’r rheng flaen. Mae’r wobr hon yn
cydnabod gwirfoddolwr sydd wedi cyflwyno syniadau neu ddulliau gweithredu arloesol.

Booking for this event has now closed.